Karlsruher Wolkenatlas zurück Galerie 4 weiter
Górny ³uk styczny, Boczny ³uk styczny; Cirrostratus nebulosus
(Cs neb)
Bochum, 9.10.1996, 7:50 MESZ, Blick E

© Copyright: Peter Krämer